Unia Europejska

Polityka Prywatności

1. Administratorem danych Ogarniamprad jest Operator: Ogarniamprad4.0 sp. z o.o. (następca prawny Ogarniamprad.pl sp. z o.o.), Złotniki, ul. Krzemowa 1, 60-002 Suchy Las, NIP: 9721307839, REGON: 385925188, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000838025 w dniu 16 kwietnia 2020, kapitał zakładowy 6 800,00 zł.
2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) i zgodnie z Polityką Prywatności.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu udziału w ofertowaniu i zawarcia umowy ze sprzedawcą. Dane osobowe są udostępniane wyłącznie sprzedawcom energii elektrycznej i paliwa gazowego oraz partnerom Operatora, wspierającym procesy rejestracji, ofertowania i zawierania umowy Sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom i podmiotom bez zgody Użytkownika.
4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe są przetwarzane:
4.1. w celach archiwalnych (dowodowych), będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Operatora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
4.2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Operatora;
4.3. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Użytkowników, ogólnej optymalizacji usługi świadczonej przez Operatora, budowania wiedzy o Użytkownikach, analizy finansowej spółki itp.), będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Operatora;
4.4. w celu badania satysfakcji Użytkowników, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Operatora w określaniu jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Użytkowników z usług;
4.5. w celu oferowania Użytkownikom usług i produktów w sposób bezpośredni (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkowników, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Operatora;
4.6. w celu oferowania Użytkownikom dostępu do newslettera, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Operatora.
5. W sprawie ochrony danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@ogarniamprad.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
6. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Użytkownika, praw i wolności lub te dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
8. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu dostępu do newslettera. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
9. Zgodnie z RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Dane osobowe są przechowywane przez okres:
10.1. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy: dane osobowe wynikające z zawarcia umowy są przetwarzane przez okres trwania umowy oraz okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy;
10.2. dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika: dane przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika są przetwarzane do czasu wycofania tej zgody lub dezaktualizacji danych;
10.3. dla danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego: dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub dezaktualizacji danych;
10.4. dla danych przetwarzanych w celu dostępu do newslettera: dane przetwarzane dla potrzeb dostępu do newslettera są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub dezaktualizacji danych.
11. Za zgodą Użytkownika dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom tj. naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, zaangażowane w proces, instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym.
12. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Aukcjach Kup Teraz i Grupowych/Profilowych Aukcjach Odwrotnych i zawarcia umowy ze sprzedawcą.
13. Podanie danych wymienionych w pkt. 2.4 i 2.6 Regulaminu jest konieczne do zawarcia z Operatorem umowy o świadczenie usług w ramach Ogarniamprad.
14. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, statystycznych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Ogarniamprad oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy o świadczenie usług w ramach Ogarniamprad.
15. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe za zgodą Użytkownika wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikowi przez Operatora informacji biznesowych.
16. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
17. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Operatora i za zgodą Użytkownika.
18. W przypadku pozyskania przez Operatora informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Ogarniamprad niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych informacji.
19. Operator zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych na zasadach określonych w pkt. 2.11 Regulaminu. Operator zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy, o których mowa w pkt. 2.6 i 17 Regulaminu a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Operator może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy lub w przypadku naruszenia Regulaminu, jeśli zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
20. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

Polityka plików „cookies”

1. Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Ogarniamprad4.0 sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).
2. Operator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług zawartych w ramach Ogarniamprad.
3. Operator stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Ogarniamprad. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Ogarniamprad, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
4. Pliki „cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
5. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
6. W ramach Ogarniamprad stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
7. Pliki „cookies” można usuwać. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
8. Na stronie ogarniamprad.pl wykorzystywane są pliki „cookies” strony trzeciej – Google Analytics – więcej informacji można znaleźć na stronie: google.com/analytics/learn/privacy.html.
9. Pliki „cookies” stosowane na stronach internetowych ogarniamprad.pl nie przechowują danych osobowych.

Unia Europejska Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Rzeczpospolita Polska Fundusze Europejskie

Szukasz taniego prądu? Porównaj oferty sprzedawców i wybierz najkorzystniejszą.
This is default text for notification bar