Unia Europejska

Regulamin platformy Ogarniamprad

Elektroniczna akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie jest warunkiem dopuszczającym możliwość Rejestracji na platformie Ogarniamprad.

 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenia:

OPERATOR

Ogarniamprad4.0 sp. z o.o. (następca prawny Ogarniamprad.pl sp. z o.o.), Złotniki, ul. Krzemowa 1, 60-002 Suchy Las, NIP: 9721307839, REGON: 385925188, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000838025 w dniu 16 kwietnia 2020, kapitał zakładowy: 6 800,00 zł.

REGULAMIN

niniejszy dokument, stanowiący ogólne warunki Umowy zawieranej pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.

UMOWA

Umowa o świadczenie usług, zawierana pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem w drodze akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

OGARNIAMPRAD

prowadzona przez Operatora platforma on-line do dynamicznego, sparametryzowanego Ofertowania i Sprzedaży Towaru, utrzymywana przez Operatora w domenach ogarniamprad.pl i www.ogarniamprad.pl, dostępna w ramach serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów, oferująca także dostęp do innych, zautomatyzowanych Usług świadczonych przez Operatora w obszarach optymalizacji kosztów dystrybucji i efektywności energetycznej.

TOWAR

energia (energia elektryczna / paliwo gazowe), której zużycie mierzone jest w kilowatogodzinach (kWh) lub megawatogodzinach (MWh).

USŁUGA

Każda, dostępna dla Użytkowników platformy Ogarniamprad funkcjonalność, realizowana przez Operatora.

PANEL UŻYTKOWNIKA

interfejs Użytkownika, który umożliwia spersonalizowaną konfigurację Konta, uczestnictwo w Ofertowaniu i Sprzedaży Towaru, dostęp do innych funkcjonalności oraz komunikację z Operatorem.

KONTO

wydzielona i prowadzona dla Użytkownika przez Operatora pod unikalną nazwą (login) część Ogarniamprad, będąca zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach na Ogarniamprad, utworzona po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji, dostępna przez Panel Użytkownika.

REJESTRACJA

procedura zakładania Konta.

PUNKT POBOTU ENERGII

miejsce dostarczania energii.

UŻYTKOWNIK

osoba lub podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Operatora w ramach Ogarniamprad na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i/lub Regulaminie/ach Szczegółowym/ych.

PROFIL ODBIORCY

sposób i wielkość zużycia energii elektrycznej i/lub paliwa gazowego przez Użytkownika

PRFERENCJE ODBIORCY

zdefiniowane przez Odbiorcę parametry Oferty

OFERTOWANIE

procedura składania przez Sprzedawców Ofert w ramach Aukcji Kup Teraz i Grupowych/Profilowych Aukcji Odwrotnych, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

AUKCJA ELEKTRONICZNA

sposób złożenia Oferty.

AUKCJE KUP TERAZ

oferty, w których ceny sprzedaży Towaru dopasowują się dynamicznie do Profili Odbiorców i preferencji Kupujących. Ceny są stałe, warunkowane szczegółowością danych o Profilach Odbiorców.

GRUPOWE/PROFILOWE AUKCJE ODWROTNE

oferty, w których ceny sprzedaży Towaru dopasowują się dynamicznie od wielkości Grup Zakupowych i warunkowane są Profilami Odbiorców tworzących te grupy. Ceny spadają wraz z wielkością Grup Zakupowych.

SPRZEDAŻ

procedura zawierania Umów Sprzedaży Towaru pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Ogarniamprad, w ramach Aukcji Kup Teraz i Grupowych/Profilowych Aukcji Odwrotnych, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

UMOWA SPRZEDAŻY TOWARU

umowa sprzedaży energii, którą Sprzedawca podpisuje z Odbiorcą na sprzedaż energii, zawierana na czas określony lub nieokreślony.

INDYWIDUALNA UMOWA

opcjonalna, dodatkowa Umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Operatorem.

ODBIORCA

Użytkownik płacący rachunki za energię w Grupach Taryfowych C, B, G, W (Odbiorca firmowy/instytucjonalny) i Użytkownik płacący rachunki za energię w Grupach Taryfowych G, C, W (Odbiorca domowy).

GRUPY TARYFOWE G, C, W

plany cenowe sprzedawców energii dla Odbiorców domowych.

GRUPY TARYFOWE C, B, G, W

plany cenowe sprzedawców energii dla Odbiorców firmowych/instytucjonalnych.

KUPUJĄCY

Użytkownik, który podejmuje działania w celu nabycia lub nabywa Towar w ramach Aukcji Kup Teraz lub Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej.

GRUPA ZAKUPOWA

Kupujący, którzy podejmują działania w celu wspólnego nabycia lub nabywają Towar w ramach Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej. Grupa Zakupowa tworzona jest przez Sprzedawcę dla wybranej Grupy Taryfowej.

SPRZEDAWCA

Użytkownik, który podejmuje działania w celu Sprzedaży lub sprzedaje Towar w wyniku Ofertowania.

OFERENT

Sprzedawca, który złożył ofertę sprzedaży Towaru w ramach Aukcji Kup Teraz i Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej.

OFERTA

oświadczenie Sprzedawcy zawierające parametr lub parametry podlegające akceptacji w ramach Aukcji Kup Teraz i Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej.

OCENA OFERTY

sposób wyświetlenia na platformie oferty, która jest najkorzystniejsza biorąc pod uwagę zdefiniowane wcześniej preferencje zakupowe i parametry (filtry).

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

dokument tworzony na podstawie umowy Operatora ze Sprzedawcą w celu realizacji Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej w trybie oferty bezpośredniej.

POSTĄPIENIE

minimalna wartość pieniężna, o którą można zmniejszyć ofertę sprzedaży Towaru w ramach Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej w trybie licytacji równa 0,0001 zł.

LISTA ZABLOKOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

lista Kupujących lub Sprzedawców, którzy nie mają dostępu do Grupowych/Profilowych Aukcji Odwrotnych.

CENNIK

Załącznik 1 do Regulaminu, określający wysokość prowizji i opłat od Użytkowników, należnych Operatorowi z tytułu świadczenia usług.

PAKIET

Zakres funkcjonalności dostępnych w ramach opłat od Użytkowników, należnych Operatorowi z tytułu świadczenia usług.

USTAWA PZP

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

ZAMAWIAJĄCY

Użytkownik będący zamawiającym w rozumieniu przepisów Ustawy PZP.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W OGARNIAMPRAD

  1. Użytkownikami Ogarniamprad mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne podmioty i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

  2. Do założenia Konta Użytkownika niezbędna jest Rejestracja. W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny. Obligatoryjnie wybiera rodzaj konta – indywidualne lub firmowe – akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności. Opcjonalnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z Polityką Prywatności i wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera. Następnie, podaje podstawowe dane: adres email i hasło. W odpowiedzi, na podany adres mailowy, zostaje wysłana wiadomość z linkiem do aktywacji Konta Użytkownika. Kliknięcie w link aktywacyjny aktywuje Konto Użytkownika i uprawnia do logowania. Logowanie z poziomu Google (docelowo też Facebook i Linkedin) nie wymaga aktywacji Konta.

  3. Aby dokończyć proces rejestracji Użytkownik loguje się i uzupełnia dane formularza rejestracyjnego. W ten sposób uzupełnia Kreator Profilu Odbiorcy. Wybiera przedmiot ofertowania – prąd i/lub gaz – wskazuje, czy jest prosumentem, potwierdza jaką ma umowę sprzedaży energii elektrycznej i/lub paliwa gazowego – kompleksową czy rozdzieloną – i załącza fakturę dla 1 Punktu Poboru Energii (dalej PPE). W przypadku umowy rozdzielonej załącza fakturę operatora sieci dystrybucyjnej (typu ENEA Operator sp. z o.o., PGE Dystrybucja SA, TAURON Dystrybucja SA, ENERGA OPERATOR SA, innogy Stoen Operator sp. z o.o.). Wybiera rodzaj umowy – bezterminowa, terminowa – i jedną z preferencji zakupu energii – zielona energia, najniższa cena. W ciągu 24h system sczyta dane z faktury i uzupełni formularz. Użytkownik otrzyma informację potwierdzającą pozytywne zakończenie procesu Rejestracji.

  4. Z chwilą potwierdzenia pozytywnego zakończenia procesu Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Ogarniamprad, na warunkach określonych w Regulaminie.

  5. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą Załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu. Administratorem danych osobowych jest Ogarniamprad4.0 sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1, 60-002 Suchy Las. Dane osobowe są przetwarzane w celu udziału w ofertowaniu i zawarcia umowy ze sprzedawcą. Dane osobowe są udostępniane wyłącznie sprzedawcom energii elektrycznej i paliwa gazowego oraz partnerom Operatora, wspierającym procesy rejestracji, ofertowania i zawierania umowy Sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom i podmiotom bez zgody Użytkownika.

  6. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, o której mowa w pkt. 2.4, Użytkownik będący Odbiorcą domowym, Odbiorcą firmowym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą lub Odbiorcą firmowym prowadzącym działalność w ramach spółki cywilnej może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który wykonał jakąkolwiek czynność w ramach Ogarniamprad, w szczególności bierze udział w ofertowaniu.

  7. W wyniku Rejestracji Operator tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do adresu e-mail (loginu), podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Ogarniamprad adresu e-mail i hasła (logowanie). Do każdego Konta przyporządkowany jest inny adres e-mail.

  8. Proces Rejestracji nie dotyczy Sprzedawcy, któremu Operator sam zakłada Konto.

  9. Rejestracji jako Odbiorca firmowy/instytucjonalny dokonuje osoba, która jest umocowana do dokonywania w jego imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika.

  10. Operator ma prawo do uwiarygodnienia danych Użytkownika podanych w trakcie Rejestracji.

  11. Konto Użytkownika zawiera dane podane przez niego w trakcie Rejestracji. Dane te są przedmiotem edycji. Użytkownik ma obowiązek aktualizować je w przypadku ich zmiany w swoim Koncie.

  12. Usługi na rzecz Sprzedawcy świadczone przez Operatora Ogarniamprad odbywają się na warunkach określonych w Regulaminie, chyba że w Indywidualnej Umowie strony zawarły odmienne regulacje. W zakresie nieuregulowanym Indywidualną Umową, prawa i obowiązki Użytkowników określa niniejszy Regulamin.

  13. Użytkownik może posiadać po jednym z Kont w ramach kont Odbiorcy domowego, Odbiorcy firmowego/instytucjonalnego i Sprzedawcy.

  14. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków:

   1. udostępnienia Konta Odbiorcy firmowego/instytucjonalnego osobie/om należycie umocowanej/ym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

   2. udostępnienia Konta Odbiorcy domowego małżonkowi Użytkownika.

  15. Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach Ogarniamprad. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konto Odbiorcy firmowego/instytucjonalnego może przejść na rzecz innego podmiotu w razie zbycia przedsiębiorstwa/instytucji bądź jego/jej zorganizowanej części.

  16. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie hasła do Konta i za jego użytkowanie przez osoby trzecie. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany hasła w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o możliwości dostępu do hasła przez osobę nieuprawnioną.

  17. Operator ma prawo do czasowego lub stałego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Ogarniamprad w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. O zamiarze zablokowania Konta Operator niezwłocznie poinformuje Użytkownika, a w przypadkach niecierpiących zwłoki, Operator informuje niezwłocznie Użytkownika o przyczynach zablokowania Konta po dokonaniu takiej blokady.

 2. OFERTOWANIE

  1. Operator Ogarniamprad daje dostęp do składania przez Sprzedawców Ofert w ramach Aukcji Kup Teraz i Grupowych/Profilowych Aukcji Odwrotnych, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, mających na celu zawieranie Umów Sprzedaży Towaru na zasadach określonych w Regulaminie i/lub Regulaminie/ach Szczegółowym/ych i zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa. Operator nie oferuje w imieniu własnym żadnego Towaru, nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy podpiszą Umowy Sprzedaży Towaru.

  2. Odbiorcy (grupy taryfowe G, C, B, W) mają dostęp do Aukcji Kup Teraz, w ramach których ceny sprzedaży Towaru dopasowują się dynamicznie do Profili Odbiorców i preferencji Kupujących. Ceny Sprzedaży Towaru warunkowane są szczegółowością danych o Profilach Odbiorców, zgodnie z zasadą im więcej informacji o Profilu Odbiorcy tym niższa cena. Oferty składane są indywidualnie przez Sprzedawców w oparciu o wybrane parametry ofertowania.

  3. Odbiorcy (grupy taryfowe G, C, B, W) mają dostęp do Grupowych/Profilowych Aukcji Odwrotnych, w ramach których ceny sprzedaży Towaru dopasowują się dynamicznie do wielkości Grup Zakupowych i warunkowane są Profilami Odbiorców tworzących te grupy. Ceny Sprzedaży Towaru spadają zgodnie z zasadą im większa Grupa Zakupowa i lepsze Profile Odbiorców tym niższe ceny. Oferty składane są indywidualnie przez Sprzedawców w oparciu o wybrane parametry ofertowania. Odbiorcy mają dostęp do następujących rodzajów Aukcji Odwrotnych:

   1. Grupowa Aukcja Odwrotna z ceną malejącą, w ramach której Sprzedawca indywidualnie wystawia Towar i składa pierwszą ofertę sprzedaży Towaru Kupującym, tym samym zaprasza Kupujących do dołączenia do aukcji i akceptacji oferty sprzedaży Towaru celem zawarcia przez każdego z nich indywidualnie Umowy Sprzedaży Towaru z tym Sprzedawcą. Końcowa cena sprzedaży Towaru zależy od tego ilu Kupujących i z jakim wolumenem energii dołączy do aukcji. Każda kolejna proponowana cena za 1 kWh energii wraz z kosztami obsługi musi być niższa od poprzedniej minimum o postąpienie.

   2. Profilowa Aukcja Odwrotna z ceną malejącą, w ramach której Sprzedawca, wystawia Towar i składa pierwszą ofertę sprzedaży Towaru Kupującym, tym samym zaprasza Kupujących do dołączenia do aukcji i akceptacji oferty sprzedaży Towaru celem zawarcia przez każdego z nich indywidualnie Umowy Sprzedaży Towaru z tym lub innym uczestniczącym w Aukcji Sprzedawcą. Końcowa cena sprzedaży Towaru zależy od tego jakie Profile Odbiorców ma Grupa Zakupowa. Każda kolejna proponowana cena za 1 kWh energii wraz z kosztami obsługi musi być niższa od poprzedniej minimum o postąpienie.

   3. Grupowa/Profilowa Aukcja Odwrotna w trybie oferty bezpośredniej inicjowana jest wyłącznie przez Operatora lub podmiot upoważniony do zainicjowania Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej na podstawie umowy z Operatorem, w ramach której prawa i obowiązki Użytkowników mogą być ukształtowane inaczej niż w niniejszym Regulaminie i opisane w Indywidualnej Umowie. W zakresie nieuregulowanym Indywidualną Umową, prawa i obowiązki Użytkowników określa niniejszy Regulamin.

 1. WARUNKI DOSTĘPU I UCZESTNICTWA W AUKCJACH KUP TERAZ I GRUPOWYCH/PROFILOWYCH AUKCJI ODWROTNYCH

  1. Warunki dostępu do Aukcji Kup Teraz i Grupowych/Profilowych Aukcji Odwrotnych są tworzone dynamicznie w oparciu o parametry ofertowania Sprzedawców i preferencje Kupujących, zdefiniowane w procesie Rejestracji.

  2. Użytkownik zapewni, aby osoby upoważnione przez niego do dostępu do Konta posiadały stosowne umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Użytkownika w zakresie czynności dokonywanych na Ogarniamprad, w tym do uczestnictwa w Aukcjach Kup Teraz i Grupowych/Profilowych Aukcjach Odwrotnych. W przypadku Rejestracji za pośrednictwem Operatora off-line Użytkownik podpisze stosowne pełnomocnictwo.

  3. Warunki uczestnictwa w Aukcjach Kup Teraz i Grupowych/Profilowych Aukcjach Odwrotnych określa Sprzedawca. Są one jawne i dostęp do nich w ramach swoich Kont mają wszyscy Kupujący, dla których inicjowane są Aukcje Kup Teraz i Grupowe/Profilowe Aukcje Odwrotne. Nie mają do nich dostępu pozostali Użytkownicy Ogarniamprad.

  4. Sprzedawcy wystawiający Towar i składający Oferty sami decydują o tym, czy ujawnią nazwę firmy czy nie.

  5. Operator nie dopuszcza do dołączenia do Aukcji Kup Teraz i Grupowych/Profilowych Aukcji Odwrotnych Użytkowników, którzy są na Liście Zablokowanych Użytkowników. Dodanie innego Użytkownika do Listy Zablokowanych Użytkowników nie zmienia stanu ofert trwających i ma jedynie wpływ na prawo uczestnictwa w ofertach, które zostaną wystawione w przyszłości.

  6. Warunki dostępu i uczestnictwa w Grupowych/Profilowych Aukcjach Odwrotnych w trybie oferty bezpośredniej określa Operator w porozumieniu ze Sprzedawcą. Są one jawne i dostęp do nich w ramach swoich Kont mają wszyscy Kupujący, dla których inicjowane są Grupowe/Profilowe Aukcje Odwrotne. Nie mają do nich dostępu pozostali Użytkownicy Ogarniamprad.

  7. Jeśli ważność czynności prawnej będącej podstawą Aukcji Kup Teraz i Grupowych/Profilowych Aukcji Odwrotnych zależy od zachowania formy szczególnej (np. formy pisemnej), której wymagają przepisy prawa lub czynność prawna dokonana uprzednio pomiędzy stronami Aukcji Kup Teraz i Grupowych/Profilowych Aukcji Odwrotnych, każdy z Użytkowników będący stroną Aukcji Kup Teraz i Grupowych/Profilowych Aukcji Odwrotnych zobowiązany jest do złożenia oświadczenia woli w formie wymaganej przez przepisy prawa lub przez uprzednio dokonaną pomiędzy stronami czynność prawną niezwłocznie po zakończeniu Aukcji Kup Teraz i Grupowych/Profilowych Aukcji Odwrotnych, o ile strony Aukcji Kup Teraz i Grupowych/Profilowych Aukcji Odwrotnych wyraźnie nie postanowiły inaczej.

  8. Zapisy pkt. 4.7 nie dotyczą Odbiorcy domowego, Odbiorcy firmowego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą i Odbiorcy firmowego prowadzącego działalność w ramach spółki cywilnej, dla których dołączenie do Aukcji Kup Teraz i Grupowych/Profilowych Aukcji Odwrotnych nie rodzi żadnych zobowiązań, jedynie daje możliwość zakupu Towaru na warunkach cenowych wynikających z ofert.

 2. WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARU W RAMACH AUKCJI KUP TERAZ I GRUPOWYCH/PROFILOWYCH AUKCJI ODWROTNYCH

  1. Inicjując Aukcję Kup Teraz Sprzedawca określa na potrzeby wybranej Aukcji co najmniej następujące warunki sprzedaży: okres obowiązywania Umowy Sprzedaży Towaru, okres wypowiedzenia Umowy Sprzedaży Towaru, cenę zł brutto za 1 kWh energii wraz z kosztami obsługi zł brutto (jeśli są) w przypadku Odbiorcy domowego, cenę zł netto za 1 MWh energii wraz z kosztami obsługi zł netto (jeśli są) w przypadku Odbiorcy firmowego, parametry oferty i dokumenty.

  2. Inicjując Grupowe/Profilowe Aukcje Odwrotne Sprzedawca określa na potrzeby wybranej Aukcji co najmniej następujące warunki sprzedaży: czas trwania Aukcji, okres obowiązywania Umowy Sprzedaży Towaru, okres wypowiedzenia Umowy Sprzedaży Towaru, cenę zł brutto za 1 kWh energii wraz z kosztami obsługi zł brutto (jeśli są) w przypadku Odbiorcy domowego, cenę zł netto za 1 MWh energii wraz z kosztami obsługi zł netto (jeśli są) w przypadku Odbiorcy firmowego, parametry oferty i dokumenty.

  3. Kupujący może dołączyć do Aukcji Kup Teraz poprzez opcję „Kup Teraz” i tym samym zaakceptować ofertę sprzedaży Towaru. W przypadku Odbiorcy firmowego/instytucjonalnego, który dołączył do aukcji oferta jest wiążąca i zgodnie z pkt. 4.7, z uwzględnieniem sytuacji, w której aukcja została zablokowana, stanowi zobowiązanie do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą, który otworzył aukcję. W przypadku Odbiorcy domowego, Odbiorcy firmowego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą i Odbiorcy firmowego prowadzącego działalność w ramach spółki cywilnej, którzy dołączyli do aukcji oferta nie ma charakteru wiążącego, jedynie informacyjny i zgodnie z pkt. 4.8 nie stanowi zobowiązania do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą, który otworzył aukcję.

  4. Kupujący może dołączyć do Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej w trybie licytacji poprzez opcję „Dołącz” i tym samym zaakceptować ofertę sprzedaży Towaru. W przypadku Odbiorcy firmowego/instytucjonalnego, który dołączył do aukcji oferta jest wiążąca i zgodnie z pkt. 4.7, z uwzględnieniem sytuacji w której aukcja została zablokowana, stanowi zobowiązanie do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą, który otworzył aukcję. W przypadku Odbiorcy domowego, Odbiorcy firmowego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą i Odbiorcy firmowego prowadzącego działalność w ramach spółki cywilnej, którzy dołączyli do aukcji oferta nie ma charakteru wiążącego, jedynie informacyjny i zgodnie z pkt. 4.8 nie stanowi zobowiązania do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą, który otworzył aukcję.

  5. Każdemu Kupującemu Sprzedawcy mogą składać wiele ofert sprzedaży Towaru w ramach Aukcji Kup Teraz i Grupowych/Profilowych Aukcji Odwrotnych. W celu ułatwienia Odbiorcy wyboru tej optymalnej oferty Sprzedaży Towaru Ogarniamprad profiluje oferty sprzedaży pod kątem preferencji zakupowych Odbiorcy. Algorytm profilowania ofert sprzedaży Towaru bazuje na zdefiniowanych w koncie Użytkownika preferencjach zakupowych, cenach jednostkowych za energię, kosztach dodatkowych, okresach trwania umów. Im bardziej dopasowana do preferencji zakupowych oferta sprzedaży Towaru tym jest ona wyżej pozycjonowana.

  6. Sprzedawca może zdecydować w momencie inicjowania Aukcji czy jego nazwa jest widoczna dla Użytkowników Aukcji Kup Teraz i Grupowych/Profilowych Aukcji Odwrotnych czy nie.

  7. Operator ma prawo do czasowego lub stałego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Ogarniamprad w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. O zamiarze zablokowania konta Operator niezwłocznie poinformuje Użytkownika, a w przypadkach niecierpiących zwłoki, Operator informuje niezwłocznie Użytkownika o przyczynach zablokowania Konta po dokonaniu takiej blokady.

  8. Operator lub podmiot upoważniony do zainicjowania Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej w trybie oferty bezpośredniej może dołączyć dodatkowy Regulamin Szczegółowy, określający dodatkowe warunki sprzedaży i kupna Towaru w ramach Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej w trybie oferty bezpośredniej. Akceptacja Regulaminu Szczegółowego będzie warunkiem koniecznym przystąpienia Kupującego i Sprzedawcy do Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej w trybie oferty bezpośredniej.

  9. Wszelkie zmiany warunków sprzedaży i kupna Towaru w ramach Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej są dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem zaakceptowania ich przez wszystkich uczestników Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej.

  10. O ile Sprzedawca nie postanowi wyraźnie inaczej przed rozpoczęciem Aukcji Kup Teraz i Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej:

   1. walutą wszystkich Aukcji Kup Teraz i Grupowych/Profilowych Aukcji Odwrotnych jest złoty polski.

   2. jednostką miary Towaru dla Odbiorcy domowego jest kilowatogodzina (kWh).

   3. jednostką miary Towaru dla Odbiorcy firmowego jest megawatogodzina (MWh).

   4. cena podawana przez Sprzedawcę w ofercie sprzedaży Towaru dla Odbiorcy domowego jest ceną brutto i uwzględnia podatek od towarów i usług.

   5. cena podawana przez Sprzedawcę w ofercie sprzedaży Towaru dla Odbiorcy firmowego jest ceną netto i nie uwzględnia podatku od towarów i usług.

   6. cena podawana przez Sprzedawcę w ofercie sprzedaży Towaru zawiera podatek akcyzowy oraz koszty pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE wszelkich wymaganych świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłaty zastępczej.

   7. poza ceną, o której mowa w pkt. 5.10.4, oferta sprzedaży Towaru zawiera opłaty dodatkowe, jeśli występują, w kwocie brutto, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.

   8. poza ceną, o której mowa w pkt. 5.10.5, oferta sprzedaży Towaru zawiera opłaty dodatkowe, jeśli występują, w kwocie netto, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług.

 3. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  1. Jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego prawa, Operator może udostępnić na potrzeby Zamawiającego Aukcję elektroniczną w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i udzielenia zamówienia publicznego na zakup Towaru.

  2. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie Aukcji elektronicznej zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na Ogarniamprad. Odpowiedzialność za treść ogłoszenia o zamówieniu ponosi Zamawiający.

  3. Sprzedawcom spełniającym wymagania ogłoszenia o zamówieniu i dopuszczonym do Aukcji elektronicznej przez Zamawiającego, a nie będącym Użytkownikami Ogarniamprad, Operator zakłada Konta i umożliwia dostęp do Aukcji elektronicznych na zakup energii.

  4. Oferty sprzedaży Towaru składane przez Sprzedawców w trakcie Aukcji elektronicznej podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Sprzedawca złoży korzystniejszą ofertę sprzedaży.

  5. Bezpośrednio po zamknięciu Aukcji elektronicznej Zamawiający podaje do wiadomości, pod ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym nazwę (firmę) oraz adres Sprzedawcy, którego ofertę sprzedaży wybrano.

  6. Zamawiający udziela zamówienia Sprzedawcy, który zaoferował najniższą cenę.

 4. TOWARY ZAKAZANE

  1. Sprzedawca zobowiązuje się oferować do sprzedaży Towar, który jest dopuszczony do sprzedaży, posiada stosowne certyfikaty, dopuszczenia, homologacje etc.

  2. Z uwagi na fakt, że obrót Towarem będącym przedmiotem Akcji Kup Teraz i Grupowych/Profilowych Aukcji Odwrotnych wymaga posiadania stosownych pozwoleń, Sprzedawca oświadcza że spełnia takie warunki.

  3. Sprzedawca zobowiązuje się przekazać Operatorowi informacje o wymaganych koncesjach. Za prawdziwość i rzetelność takich oświadczeń Sprzedawcy odpowiada wyłącznie Sprzedawca. Operator nie ma obowiązku dokonywania weryfikacji oświadczeń Sprzedawcy i nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

 5. PROCEDURA AUKCJI KUP TERAZ

  1. W celu dynamicznego ofertowania i wystawienia Towaru na Aukcji Kup Teraz Sprzedawca tworzy opis oferty sprzedaży Towaru w „Kreatorze ofertowania”, zgodnie z pkt. 5.1., następnie klika „Zatwierdź”. Od tej chwili Sprzedawca jest związany treścią oferty sprzedaży Towaru, a Aukcja Kup Teraz zostaje rozpoczęta. Wystawiając Towar Sprzedawca wyraża zgodę na publikację na Ogarniamprad danych o Sprzedawcy w celach sprzedażowych i promocyjnych.

  2. Opis Towaru powinien być rzetelny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie oferty Sprzedaży Towaru, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

  3. Poprzez wystawienie Towaru Sprzedawca oświadcza, że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Towaru, w celu zawarcia której została rozpoczęta Aukcja Kup Teraz.

  4. Sprzedawca może przeprowadzać w tym samym czasie nieokreśloną liczbę Aukcji Kup Teraz na jednym Koncie.

  5. Składając ofertę sprzedaży Towaru Sprzedawca wyraża zgodę na jej publikację w celach sprzedażowych i promocyjnych na stronach Ogarniamprad bądź innych serwisach internetowych, stowarzyszonych z Ogarniamprad.

  6. Domyślnym terminem obowiązywania oferty Sprzedaży Towaru jest termin zakończenia Aukcji Kup Teraz plus 2 (dwa) dni.

  7. Do Aukcji Kup Teraz mogą przystępować wyłącznie Kupujący, którzy spełniają warunki dostępu i uczestnictwa opisane w pkt. 4. Regulaminu.

  8. Kupujący bierze udział w Aukcji Kup Teraz poprzez kliknięcie „Kup Teraz”.

  9. Aby wziąć udział w Aukcji Kup Teraz Kupujący wybiera dostępną ofertę w panelu „Aukcje” i klika „Kup Teraz”. Z chwilą kliknięcia Kupujący akceptuje ofertę sprzedaży Towaru i zostaje przeniesiony do panelu „Moje dokumenty – Umowy”. W przypadku Odbiorcy firmowego/instytucjonalnego jest to jednoznaczne z Potwierdzeniem Zakupu i z tym, że pomiędzy nim a Sprzedawcą dojdzie do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru. W przypadku Odbiorcy domowego, Odbiorcy firmowego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą i Odbiorcy firmowego prowadzącego działalność w ramach spółki cywilnej, zgodnie z pkt. 4.8, dołączenie do Aukcji Kup Teraz nie rodzi żadnych zobowiązań, jedynie daje możliwość zakupu Towaru na warunkach cenowych wynikających z oferty. W panelu Moje dokumenty – Umowy” dostępne jest „Podsumowanie oferty”. W celu podpisania umowy Kupujący klika „Procesowanie umowy – Rozpocznij procesowanie”. Następnie uzupełnia dane do umowy i klika „Zatwierdź”. Rozpoczyna się procedura przygotowywania dokumentów do umowy.

  10. Z chwilą kliknięcia „Kup Teraz” Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedawcy, informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego Koncie: nazwa firmy lub imię i nazwisko, adres, adres e-mail, PESEL, NIP, REGON, numer telefonu i wielkość zużycia energii.

  11. W trakcie przygotowywania umowy Użytkownicy mogą, za pośrednictwem Operatora, zadawać Sprzedawcy pytania związane z umową. Treść zapytania jest automatycznie wysyłana na skrzynkę odbiorczą Operatora. Operator zastrzega sobie prawo do wysłania treści wiadomości także na adres e-mail Sprzedawcy.

  12. Po kliknięciu „Kup Teraz” dalszy tok postępowania wynika z obowiązujących przepisów prawa.

  13. Sprzedawca oraz Kupujący powinni nawiązać kontakt ze sobą nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni od kliknięcia przez Kupującego „Kup Teraz”.

  14. Warunki umowy sprzedaży zawieranej z udziałem konsumenta, w rozumieniu stosownych przepisów prawa, muszą być zgodne z przepisami prawa dotyczącymi zawierania i wykonania umów z udziałem konsumentów, o ile będą miały zastosowanie, w szczególności ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 6. PROCEDURA GRUPOWEJ/PROFILOWEJ AUKCJI ODWROTNEJ W TRYBIE LICYTACJI

  1. W celu dynamicznego ofertowania i wystawienia Towaru na Aukcji Kup Teraz Sprzedawca tworzy opis oferty sprzedaży Towaru w „Kreatorze ofertowania”, zgodnie z pkt. 5.1., następnie klika „Zatwierdź”. Od tej chwili Sprzedawca jest związany treścią oferty sprzedaży Towaru, a Grupowa/Profilowa Aukcja Odwrotna zostaje rozpoczęta. Wystawiając Towar Sprzedawca wyraża zgodę na publikację na Ogarniamprad danych o Sprzedawcy w celach sprzedażowych i promocyjnych.

  2. Opis Towaru powinien być rzetelny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

  3. Poprzez wystawienie Towaru Sprzedawca oświadcza, że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Towaru, w celu zawarcia której została rozpoczęta Grupowa/Profilowa Aukcja Odwrotna.

  4. Sprzedawca może przeprowadzać w tym samym czasie nieokreśloną liczbę Grupowych/Profilowych Aukcji Odwrotnych na jednym Koncie.

  5. Składając ofertę sprzedaży Towaru Sprzedawca wyraża zgodę na jej publikację w celach promocyjnych na stronach Ogarniamprad bądź innych serwisach internetowych stowarzyszonych z Ogarniamprad.

  6. Domyślnym terminem obowiązywania oferty Sprzedaży Towaru jest termin zakończenia Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej plus 2 (dwa) dni.

  7. Do Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej mogą przystępować wyłącznie Użytkownicy, którzy spełniają warunki dostępu i uczestnictwa opisane w pkt. 4. Regulaminu.

  8. Użytkownik bierze udział w Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej poprzez:

   1. dołączenie do Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej w przypadku Kupującego.

   2. złożenie nowego postąpienia w ramach Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej w przypadku Sprzedawcy.

  9. Aby dołączyć do Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej Kupujący wybiera dostępną ofertę i klika „Dołącz”. Z chwilą dołączenia do Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej Kupujący akceptuje ofertę sprzedaży Towaru i status oferty zmienia się na „W trakcie”. W przypadku Odbiorcy firmowego/instytucjonalnego jest to jednoznaczne z Potwierdzeniem Zakupu i z tym, że pomiędzy nim a Sprzedawcą dojdzie do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru jeżeli tylko w trakcie trwania Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej nie dojdzie do sytuacji, w której Konto Odbiorcy firmowego/instytucjonalnego lub Sprzedawcy zostanie przez Operatora zablokowane w trakcie trwania Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej. W przypadku Odbiorcy domowego, Odbiorcy firmowego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą i Odbiorcy firmowego prowadzącego działalność w ramach spółki cywilnej, zgodnie z pkt. 4.8, dołączenie do Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej nie rodzi żadnych zobowiązań, jedynie daje możliwość zakupu Towaru na warunkach cenowych wynikających z oferty.

  10. Z chwilą dołączenia do Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej, Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedawcy informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego Koncie: nazwa firmy lub imię i nazwisko, adres, adres e-mail, PESEL, NIP, REGON, numer telefonu i wielkość zużycia energii.

  11. Składanie postąpień w ramach Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej jest automatyczne, warunkowane wolumenem energii odbiorców, którzy dołączyli do Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej. Liczbę podstąpień i wolumen, przy którym składane jest nowe postąpienie określa Sprzedawca w ‘Kreatorze ofert”.

  12. Grupowa/Profilowa Aukcja Odwrotna kończy się w momencie upłynięcia czasu jej trwania lub wypełnienia wolumenu, na który została otwarta. Oba te parametry określa Sprzedawca w momencie wystawiania Towaru i inicjowania licytacji. Dla Kupujących posiadających w momencie zamknięcia Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej status „W trakcie” obowiązującą ceną zakupu jest cena Towaru w momencie zakończenia Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej.

  13. Z przyczyn technicznych Grupową/Profilową Aukcję Odwrotną może zakończyć Operator. Tryb postępowania w przypadku planowanych przerw technicznych, awarii i błędów technicznych, w szczególności ich wpływ na trwające Grupowe/Profilowe Aukcje Odwrotne, określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.

  14. Zamknięcie Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej powoduje zmianę status z „W trakcie” na „Podpisz”. Z chwilą kliknięcia „Podpisz” Kupujący zostaje przeniesiony do panelu „Moje dokumenty – Umowy”. W przypadku Odbiorcy firmowego/instytucjonalnego jest to jednoznaczne z Potwierdzeniem Zakupu i z tym, że pomiędzy nim a Sprzedawcą dojdzie do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru. W przypadku Odbiorcy domowego, Odbiorcy firmowego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą i Odbiorcy firmowego prowadzącego działalność w ramach spółki cywilnej, zgodnie z pkt. 4.8, kliknięcie „Podpisz” nie rodzi żadnych zobowiązań, jedynie daje możliwość zakupu Towaru na warunkach cenowych wynikających z oferty. W panelu Moje dokumenty – Umowy” dostępne jest „Podsumowanie oferty”. W celu podpisania umowy Kupujący klika „Procesowanie umowy – Rozpocznij procesowanie”. Następnie uzupełnia dane do umowy i klika „Zatwierdź”. Rozpoczyna się procedura przygotowywania dokumentów do umowy.

  15. W trakcie przygotowywania umowy Użytkownicy mogą, za pośrednictwem Operatora, zadawać Sprzedawcy pytania związane z umową. Treść zapytania jest automatycznie wysyłana na skrzynkę odbiorczą Operatora. Operator zastrzega sobie prawo do wysłania treści wiadomości także na adres e-mail Sprzedawcy.

  16. Po kliknięciu „Podpisz” dalszy tok postępowania wynika z obowiązujących przepisów prawa.

  17. Sprzedawca oraz Kupujący powinni nawiązać kontakt ze sobą nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni od kliknięcia przez Kupującego „Podpisz”.

  18. Warunki umowy sprzedaży zawieranej z udziałem konsumenta, w rozumieniu stosownych przepisów prawa, muszą być zgodne z przepisami prawa dotyczącymi zawierania i wykonania umów z udziałem konsumentów, o ile będą miały zastosowanie, w szczególności ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 7. PROCEDURA GRUPOWEJ/PROFILOWEJ AUKCJI ODWROTNEJ W TRYBIE OFERTY BEZPOŚREDNIEJ

  1. Grupowa/Profilowa Aukcja Odwrotna w trybie oferty bezpośredniej inicjowana jest wyłącznie przez Operatora lub podmiot upoważniony do zainicjowania Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej na podstawie umowy z Operatorem.

  2. W ramach Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej prawa i obowiązki Użytkowników mogą być ukształtowane inaczej niż w niniejszym Regulaminie i opisane w Regulaminie/ach Szczegółowym/ch. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem/ami Szczegółowym/i, prawa i obowiązki Użytkowników określa niniejszy Regulamin.

 8. TREŚCI PUBLIKOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

  1. W ramach Kont Użytkownicy mogą zostawiać komentarze w zakładce „Wiadomości – Zgłoszenia”.

  2. Użytkownicy nie mogą w ramach aktywności na swoich Kontach umieszczać treści naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub dobre obyczaje pod rygorem usunięcia ich przez Operatora lub zablokowania Kont lub rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym.

 9. OPŁATY

  1. Dla Odbiorców domowych i firmowych/instytucjonalnych usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Ogarniamprad są nieodpłatne.

  2. Dla Sprzedawców usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Ogarniamprad są odpłatne i obejmują opłatę z tytułu rejestracji na platformie Ogarniamprad oraz opłatę z tytułu licytacji.

   1. Wysokość opłaty Sprzedawcy z tytułu rejestracji określa Cennik, Załącznik 1 do Regulaminu. Z tytułu tej opłaty Operator wystawia stosowną fakturę VAT.

   2. Wysokość opłaty Sprzedawcy z tytułu licytacji określa Cennik, Załącznik 1. Opłata z tytułu licytacji ustalana jest na podstawie wolumenu energii licytowanej w ramach Aukcji Kup Teraz i Grupowej/Profilowej Aukcji Odwrotnej, którą otworzył Sprzedawca. Z tytułu tej opłaty Operator wystawia stosowną fakturę VAT.

  3. Operator ma prawo okresowo zawiesić pobieranie od Sprzedawców opłat lub zmniejszyć ich wysokość, w szczególności w ramach prowadzonych akcji promocyjnych. W tym przypadku informacja o zawieszeniu lub zmniejszeniu opłaty przekazywana jest Sprzedawcom drogą elektroniczną.

  4. Sprzedawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych od Operatora. Faktury wystawiane są z użyciem danych Sprzedawcy zawartych na jego Koncie.

 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

  1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania lub oświadczenia Użytkowników składane innym Użytkownikom, za nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez nich zobowiązań wynikających z Aukcji Kup Teraz i Grupowych/Profilowych Aukcji Odwrotnych. Operator nie weryfikuje i nie gwarantuje treści składanych oświadczeń woli pod kątem ich ważności i zgodności z przepisami prawa.

  2. Operator dokłada staranności w celu utrzymania ciągłości świadczonych usług na Ogarniamprad, lecz nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność platformy z przyczyn technicznych lub spowodowanych działaniem lub zaniechaniem osób trzecich. Ograniczenie odpowiedzialności obejmuje wszelkie ewentualne szkody spowodowane zarówno wadami w działaniu Ogarniamprad, jak również jakimkolwiek niedozwolonym zachowaniem innych Użytkowników, w szczególności polegającym na zamieszczeniu w serwisie treści zniesławiających, obraźliwych lub niezgodnych z prawem innych Użytkowników. Postanowienia niniejszego pkt. 13.2 nie mają zastosowania w przypadku Użytkowników nie będących przedsiębiorcami, do których w tym zakresie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub utracone korzyści mogące powstać z tytułu korzystania lub braku możliwości korzystania z Ogarniamprad, w szczególności za korzystanie przez Użytkownika z platformy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem. Postanowienia niniejszego pkt. 13.3 nie mają zastosowania w przypadku Użytkowników nie będących przedsiębiorcami, do których w tym zakresie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

  4. Operator jest uprawniony do dokonywania przerw w udostępnianiu Ogarniamprad, jeżeli jest to spowodowane względami technicznymi, w tym koniecznością naprawy, modyfikacji oprogramowania, rozbudowy lub konserwacji sprzętu albo zainstalowanego oprogramowania. O zamiarze wprowadzenia przerwy w działaniu Ogarniamprad Operator informuje Użytkowników ze stosownym uprzedzeniem, podając jednocześnie przewidywany termin ponownego uruchomienia platformy.

  5. Operator będzie dokładał należytej staranności w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika wyłącznie w ramach procedur opisanych w pkt. 2.9 Regulaminu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z posłużenia się przez Użytkownika nieprawdziwymi lub niezgodnymi z prawem informacjami.

  6. Operator nie weryfikuje jakości Towaru oferowanego na Ogarniamprad.

  7. Operator może zablokować Aukcję Kup Teraz lub Grupową/Porfilową Aukcję Odwrotną w sytuacjach, gdy uzna, że czynności związane z aukcją budzą wątpliwość odnośnie rzetelności, wiarygodności, naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Ogarniamprad. Operator w takich sytuacjach powiadomi Użytkowników o dokonanych czynnościach.

  8. Operator może zablokować lub usunąć Konto Użytkownika w sytuacjach, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu lub w innych uzasadnionych przypadkach wskazanych w Regulaminie. W przypadku zablokowania Konta, Użytkownik nie posiada możliwości wglądu do Konta. Usunięte Konto nie może zostać przywrócone. Niezależnie od zablokowania Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zablokowania Konta, w szczególności ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Operatora na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

  9. Użytkownik, którego Konto jest zablokowane nie może w tym czasie ponownie zarejestrować drugiego Konta.

  10. Z tytułu blokady Konta Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze względem Operatora.

  11. Operator ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem na zasadach ogólnych, uregulowanych w Kodeksie cywilnym oraz innych stosownych przepisów prawa.

  12. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

  13. Wyłącznym źródłem zobowiązań Operatora jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 11. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

  1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Ogarniamprad powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

  2. Platforma Ogarniamprad, wygenerowane za jej pomocą informacje oraz inne dane i dostępne materiały, w szczególności wszelkie materiały pisemne, zdjęcia, grafika, układ witryny WWW, znaki towarowe, handlowe i firmowe korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej. Zakazane jest ich kopiowanie, publikacja, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, bez uzyskania uprzedniej zgody Operatora.

 12. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

  1. Podane przez Użytkowników dane osobowe osób fizycznych, Operator zbiera i przetwarza, jako administrator tych danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, zawartą w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

  2. Dane osobowe są przetwarzane w celu udziału w ofertowaniu i zawarcia umowy ze sprzedawcą. Dane osobowe są udostępniane wyłącznie sprzedawcom energii elektrycznej i paliwa gazowego oraz partnerom Operatora, wspierającym procesy rejestracji, ofertowania i zawierania umowy Sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom i podmiotom bez zgody Użytkownika.

  3. Użytkownikom będącym osobami fizycznymi, których dane osobowe są przetwarzane przez Operatora w związku korzystaniem z Ogarniamprad, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania tych danych, zgodnie z RODO, w szczególności prawo dostępu oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  4. Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie w celu udziału w aukcjach i zawarcia umowy ze sprzedawcą. W każdej chwili Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 13. ZMIANY REGULAMINU

  1. Operatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w drodze udostępnienia Użytkownikowi wiadomości w Koncie Użytkownika. Wiadomość będzie zawierać treść wprowadzonej zmiany.

  2. Niezłożenie przez Użytkownika oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonej zmiany w terminie 7 (siedmiu) dni od daty udostępnienia wiadomości w Koncie Użytkownika oznacza akceptację nowej treści Regulaminu.

  3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Aukcji Kup Teraz i Grupowych/Profilowych Aukcji Odwrotnych rozpoczętych przed datą obowiązywania nowego Regulaminu.

  4. Brak akceptacji wprowadzonej zmiany Regulaminu jest równoznaczny z rozwiązaniem Umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem ze skutkiem określonym w pkt. 17.1 Regulaminu.

 14. ROZWIĄZANIE UMOWY

  1. Świadczenie usług w ramach Ogarniamprad ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem zdania następnego oraz postanowień zawartych w pkt. 17.2 poniżej. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z Operatorem (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Z uwzględnieniem warunku określonego w art. 17.2., umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie złożenia oświadczenia z zastrzeżeniem, że:

   1. Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy Aukcjach Kup Teraz i Grupowych/Profilowych Aukcjach Odwrotnych na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia.

  2. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem wymienionym w pkt. 17.1.1 powyżej.

  3. Umowa zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem wygasa wskutek:

   1. złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przez Użytkownika lub Operatora, przy czym termin wypowiedzenia będzie wynosił 30 dni.

   2. wypowiedzenia przez Operatora umowy na zasadach wskazanych w pkt. 18.2 Regulaminu.

  4. Umowa z Użytkownikiem może być rozwiązana przez Operatora ze skutkiem natychmiastowym w szczególności stwierdzenia przez Operatora:

   1. dokonania naruszenia, o którym mowa w pkt. 11.2 Regulaminu.

   2. podania nieprawdziwych danych rejestrowych Użytkownika.

   3. podejmowania przez Użytkownika działań mających na celu zakłócenie pracy systemu informatycznego Ogarniamprad i obniżających bezpieczeństwo funkcjonowania Ogarniamprad.pl.

   4. podejmowania przez Użytkownika innych działań ze szkodą dla innych Użytkowników i Operatora i systemu.

  5. Niezależnie od rozwiązania Umowy z Użytkownikiem, o którym mowa w pkt. 17.3 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do rozwiązania Umowy, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Operatora lub innych Użytkowników.

 15. KONTAKT i REKLAMACJE

  1. Użytkownik może kontaktować się z Operatorem w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

   1. pisemnej na adres: Złotniki, ul. Krzemowa 1, 60-002 Suchy Las.

   2. elektronicznej na adres kontakt@ogarniamprad.pl, dostępny na stronie głównej Ogarniamprad.

  2. Reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez Operatora należy przesłać w formie elektronicznej na adres kontakt@ogarniamprad.pl, dostępny na stronie głównej Ogarniamprad lub pisemnej, na adres wskazany w pkt. 18.1.1 powyżej, podając co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Ogarniamprad (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

  3. Operator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty jej otrzymania lub zwróci się do Użytkownika o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące składanej reklamacji. Czas oczekiwania na wyjaśnienia przedłuża czas rozpatrzenia reklamacji.

  4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. Na żądanie Użytkownika Operator wyśle odpowiedź na reklamację w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez Użytkownika.

 16. WYMAGANIA TECHNICZNE

  1. W celu korzystania z Ogarniamprad Użytkownik musi dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz posiadać zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych, zaktualizowaną do najnowszej wersji: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera.

  2. Użytkownik zobowiązany jest dostosować wgrywane pliki obrazów do formatu wymaganego przez Ogarniamprad. Obrazy te mogą być automatycznie modyfikowane w ramach Ogarniamprad.

 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

  2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora za pośrednictwem Ogarniamprad będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

  3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  4. Operator może w szczególności domagać się roszczeń.

  5. Operator może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz dowolnej strony trzeciej bez zgody Użytkownika.

  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 października 2021.

  7. Integralną częścią Regulaminu są Załączniki.

 18. ZAŁACZNIKI

  1. Załącznik nr 1. Cennik

  2. Załącznik nr 2. Polityka przerw technicznych

  3. Załącznik nr 3. Polityka prywatności

  4. Załącznik nr 4. Polityka plików „cookies”

  5. Załącznik nr 5. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu.

Załącznik nr 1. Cennik – Ceny netto w zł.

Cennik dla Sprzedawcy

Opłata z tytułu rejestracji

0 zł

Opłata z tytułu licytacji

5 zł /MWh do 1 GWh

3 zł /MWh od 1 GWh 10 GWh

1 zł / MWh powyżej 10 GWh

Załącznik nr 2. Polityka przerw technicznych

 1. Operator podejmuje pełen wysiłek, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie platformy. Niemniej nie wyklucza możliwości wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Operator dołoży jak największych starań aby ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

 2. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach oraz związanych z nimi rekompensatach są przesyłane do wiadomości Użytkowników pocztą e-mail.

 3. Aby minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Operator podejmuje starania aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Użytkowników z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem, chyba, że powodem przerwy jest awaria. Wpływ przerw technicznych na przebieg Grupowych/Profilowych Aukcji Odwrotnych jest następujący:

  1. jeżeli przerwa techniczna trwa 12 godzin albo krócej Grupowe/Profilowe Aukcje Odwrotne, których termin zakończenia przypada na okres przerwy, są przedłużane o 24 godziny (tj. termin ich zamknięcia przypada o 24 godziny później, niż to było pierwotnie ustalone);

  2. jeżeli przerwa techniczna trwa dłużej niż 12 godzin, wszystkie Grupowe/Profilowe Aukcje Odwrotne, które trwały w momencie rozpoczęcia przerwy, są przedłużane o 24 godziny;

 4. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji związanych z organizowaniem Aukcji Kup Teraz i Grupowych/Profilowych Aukcji Odwrotnych, w szczególności nie mogli się zalogować, wystawić Towaru, złożyć oferty lub dołączyć do aukcji. W przypadku wystąpienia awarii technicznej:

  1. jeżeli awaria techniczna trwa 6 godzin albo krócej, Grupowe/Profilowe Aukcje Odwrotne, których termin zakończenia przypada na czas trwania awarii oraz w okresie 15 minut po jej usunięciu, są przedłużane o 24 godziny.

  2. jeżeli awaria techniczna trwa dłużej niż 6 godzin, wszystkie Grupowe/Profilowe Aukcje Odwrotne, które trwały w momencie wystąpienia awarii, są przedłużane o 24 godziny albo odpowiednio o wielokrotność tego okresu w przypadku awarii trwającej dłużej niż 24 godziny.

 5. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Ogarniamprad inny niż wskazana w pkt. 1-4 awaria. Decyzję o ewentualnych rekompensatach dla Użytkowników Operator podejmuje każdorazowo po usunięciu błędu technicznego, uwzględniając jego rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków.

Załącznik nr 3. Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych Ogarniamprad jest Operator: Ogarniamprad4.0 sp. z o.o. (następca prawny Ogarniamprad.pl sp. z o.o.), Złotniki, ul. Krzemowa 1, 60-002 Suchy Las, NIP: 9721307839, REGON: 385925188, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000838025 w dniu 16 kwietnia 2020, kapitał zakładowy 6 800,00 zł.

 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) i zgodnie z Polityką Prywatności.

 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu udziału w ofertowaniu i zawarcia umowy ze sprzedawcą. Dane osobowe są udostępniane wyłącznie sprzedawcom energii elektrycznej i paliwa gazowego oraz partnerom Operatora, wspierającym procesy rejestracji, ofertowania i zawierania umowy Sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom i podmiotom bez zgody Użytkownika.

 4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe są przetwarzane:

  1. w celach archiwalnych (dowodowych), będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Operatora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;

  2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Operatora;

  3. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Użytkowników, ogólnej optymalizacji usługi świadczonej przez Operatora, budowania wiedzy o Użytkownikach, analizy finansowej spółki itp.), będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Operatora;

  4. w celu badania satysfakcji Użytkowników, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Operatora w określaniu jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Użytkowników z usług;

  5. w celu oferowania Użytkownikom usług i produktów w sposób bezpośredni (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkowników, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Operatora;

  6. w celu oferowania Użytkownikom dostępu do newslettera, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Operatora.

 5. W sprawie ochrony danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@ogarniamprad.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 6. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Użytkownika, praw i wolności lub te dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 7. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 8. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu dostępu do newslettera. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 9. Zgodnie z RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10. Dane osobowe są przechowywane przez okres:

  1. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy: dane osobowe wynikające z zawarcia umowy są przetwarzane przez okres trwania umowy oraz okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy;

  2. dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika: dane przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika są przetwarzane do czasu wycofania tej zgody lub dezaktualizacji danych;

  3. dla danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego: dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub dezaktualizacji danych;

  4. dla danych przetwarzanych w celu dostępu do newslettera: dane przetwarzane dla potrzeb dostępu do newslettera są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub dezaktualizacji danych.

 11. Za zgodą Użytkownika dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom tj. naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, zaangażowane w proces, instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym.

 12. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Aukcjach Kup Teraz i Grupowych/Profilowych Aukcjach Odwrotnych i zawarcia umowy ze sprzedawcą.

 13. Podanie danych wymienionych w pkt. 2.4 i 2.6 Regulaminu jest konieczne do zawarcia z Operatorem umowy o świadczenie usług w ramach Ogarniamprad.

 14. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, statystycznych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Ogarniamprad oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy o świadczenie usług w ramach Ogarniamprad.

 15. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe za zgodą Użytkownika wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikowi przez Operatora informacji biznesowych.

 16. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 17. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Operatora i za zgodą Użytkownika.

 18. W przypadku pozyskania przez Operatora informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Ogarniamprad niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych informacji.

 19. Operator zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych na zasadach określonych w pkt. 2.11 Regulaminu. Operator zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy, o których mowa w pkt. 2.6 i 17 Regulaminu a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Operator może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy lub w przypadku naruszenia Regulaminu, jeśli zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 20. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Załącznik nr 4. Polityka plików „cookies”

 1. Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Ogarniamprad4.0 sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

 2. Operator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług zawartych w ramach Ogarniamprad.

 3. Operator stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Ogarniamprad. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Ogarniamprad, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 4. Pliki „cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 5. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 6. W ramach Ogarniamprad stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 7. Pliki „cookies” można usuwać. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 8. Na stronie ogarniamprad.pl wykorzystywane są pliki „cookies” strony trzeciej – Google Analytics – więcej informacji można znaleźć na stronie: google.com/analytics/learn/privacy.html.

 9. Pliki „cookies” stosowane na stronach internetowych ogarniamprad.pl nie przechowują danych osobowych.

Załącznik nr 5. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

 1. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (założenie Konta) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: rezygnacja@ogarniamprad.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (jeżeli wykonałeś jakąkolwiek czynność w ramach Ogarniamprad, w szczególności: gdy dołączyłeś do Aukcji Kup Teraz i Grupowych/Profilowych Aukcji Odwrotnych).

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ogarniamprad4.0 sp. z o.o.

Złotniki, ul. Krzemowa 1, 60-002 Suchy Las

rezygnacja@ogarniamprad.pl

Ja ……imię i nazwisko ……. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Ogarniamprad

Data zawarcia umowy to: ____________

Imię i Nazwisko: _________ _________

Login Ogarniamprad: _____________________

Unia Europejska Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Rzeczpospolita Polska Fundusze Europejskie

Szukasz taniego prądu? Porównaj oferty sprzedawców i wybierz najkorzystniejszą.
This is default text for notification bar